<
Trang chủ » Tra từ
matin  
['mætn]
Cách viết khác : matinal ['mætinl]
tính từ
  • lúc tảng sáng; lúc mờ sáng
  • (thuộc) lễ cầu kinh buổi sáng
©2022 Công ty Cổ phần Tin học Lạc Việt