<
Trang chủ » Tra từ
mathematics  
[,mæθə'mætiks]
Cách viết khác : maths [mæθs]
danh từ, số nhiều dùng như số ít
  • môn toán, toán học
toán học thuần tuý
toán học ứng dụng
©2022 Công ty Cổ phần Tin học Lạc Việt