<
Trang chủ » Tra từ
mathematical  
[,mæθə'mætikl]
tính từ
  • (thuộc) toán học
lô-gic toán
  • đúng, chính xác (bằng chứng...)
©2023 Công ty Cổ phần Tin học Lạc Việt