<
Trang chủ » Tra từ
Kết quả
marqué  
tính từ
  • có dấu, đã đánh dấu
quần áo đã đánh dấu
nguyên tử đánh dấu
  • có vẻ mệt nhọc, hốc hác
  • già nua
người già nua
  • rõ nét, nổi bật
nét nổi bật
sự khác nhau rõ nét
©2023 Công ty Cổ phần Tin học Lạc Việt