<
Trang chủ » Tra từ
Kết quả
marche  
danh từ giống cái
 • sự đi (bộ); dáng đi
một giờ đi bộ
đi bộ
dáng đi yểu điệu
 • cuộc hành quân; cuộc diễu hành
 • (âm nhạc) khúc đi, hành khúc
khúc ra trận
khúc đưa đám
 • sự vận hành, sự tiến triển
sự vận hành của mặt trăng
sự tiến triển của một việc
theo dòng thời gian
 • bậc (cầu thang)
các bậc thềm
 • (kỹ thuật) bàn đạp (khung cửi)
 • (sử học) tỉnh biên giới, nơi biên cảnh
   • che đậy hành vi của mình
   • có thể vận hành, có thể tiến triển
   • đang chạy, đang lăn bánh
xe đang chạy
   • lùi lại, de lại (xe)
   • đi sau cùng
   • cuộc Vạn lý trường chinh
   • cách thức, phương pháp
hãy chỉ cho tôi cách thức để có được những giấy tờ này
   • sự chạy không (máy)
   • vận hành, khởi động
   • đi đầu
   • đi theo con đường của mình
   • khởi hành
©2023 Công ty Cổ phần Tin học Lạc Việt