<
Trang chủ » Tra từ
Kết quả
marbre  
danh từ giống đực
 • đá hoa, cẩm thạch
tượng bằng cẩm thạch
 • đồ đá hoa; tượng đá hoa; mặt (bàn) đá hoa; bi đá hoa (để chơi)
 • (ngành in) bàn lắp khuôn
   • trơ trơ, lạnh lùng
lòng trơ trơ
khuôn mặt lạnh lùng
   • lãnh đạm
   • lạnh như tiền
   • không kịp đăng vào số báo trong ngày
©2023 Công ty Cổ phần Tin học Lạc Việt