<
Trang chủ » Tra từ
map  
[mæp]
danh từ
 • bản đồ
 • (từ lóng) mặt
 • (vật lý) ánh xạ
   • (thông tục) không quan trọng
   • (thông tục) lỗi thời
   • (thông tục) quan trọng có tiếng
   • nóng hổi, có tính chất thời sự (vấn đề...)
ngoại động từ
 • vẽ lên bản đồ
 • sắp xếp, sắp đặt, vạch ra
sắp xếp thời gian
vạch ra một chiến lược
©2022 Công ty Cổ phần Tin học Lạc Việt