<
Trang chủ » Tra từ
manufacturing  
[mænju'fækt∫əriη]
danh từ
  • sự sản xuất; sự chế tạo
©2021 Công ty Cổ phần Tin học Lạc Việt