<
Trang chủ » Tra từ
Kết quả
manque  
danh từ giống đực
 • sự thiếu
sự thiếu nhân công
sự thiếu tiền
sự thiếu ngủ
 • chỗ thiếu, điểm thiếu; nhược điểm
cảm thấy nhược điểm của mình
 • (ngành dệt) mũi sót
   • thiếu, thiếu thốn
đứa trẻ thiếu sự trìu mến
cô ta thiếu (không có) tình nhân
   • sự bỏ lỡ dịp lời lãi
   • vì thiếu
nó không thành công vì thiếu kiên trì
tính từ
 • (từ cũ, nghĩa cũ) tồi; không đầy đủ
   • (thông tục) không ra gì
nghệ sĩ không ra gì
©2023 Công ty Cổ phần Tin học Lạc Việt