<
Trang chủ » Tra từ
Kết quả
manier  
ngoại động từ
  • sử dụng, dùng
sử dụng bút lông
biết sử dụng lối mỉa mai
  • nhào trộn
nhào trộn bơ và bột
  • chỉ huy, điều khiển
người khó điều khiển
điều khiển một con ngựa
  • (từ cũ, nghĩa cũ) sờ, mó
©2022 Công ty Cổ phần Tin học Lạc Việt