<
Trang chủ » Tra từ
Kết quả
malice aforethought  
['mælis ə'fɔ:θɔ:t]
danh từ
  • (pháp lý) sự cố ý phạm tội
©2022 Công ty Cổ phần Tin học Lạc Việt