<
Trang chủ » Tra từ
Kết quả
malhonnête  
tính từ
  • bất lương, gian dối
người bất lương
  • (từ cũ, nghĩa cũ) vô lễ, bất lịch sự
câu đáp vô lễ
  • (từ cũ, nghĩa cũ) trơ tráo
danh từ
  • kẻ bất lương, kẻ gian dối
©2022 Công ty Cổ phần Tin học Lạc Việt