<
Trang chủ » Tra từ
Kết quả
malheur  
danh từ giống đực
 • vận xấu, vận rủi ro
thắng được vận xấu
 • tai hoạ; cái không may
một tai hoạ đã đến với nó
cái không may là ông ta đi vắng
kể những điều không may đã đến với mình
 • cái chết
nếu ông ấy chết
   • điều không may cũng có cái hay
   • luôn gặp những điều không may
   • (mỉa mai) khốn khổ quá nhỉ!
   • được lòng ta xót xa lòng người
   • trời tru đất diệt (ai); thật khổ cho (ai)
   • cái đau khổ của thời đại
   • người nặng vía, người đem tin dữ
   • chẳng may mà
   • đem lại tai hoạ, đem lại đau khổ
   • hoạ vô đơn chí
©2022 Công ty Cổ phần Tin học Lạc Việt