<
Trang chủ » Tra từ
Kết quả
malgré  
giới từ
  • dù, mặc dù
ra đi mặc dù trời mưa
  • mặc dù không muốn
nó ra đi mặc dù cha nó không muốn
      • mặc dù, dù rằng
      • dù sao
dù sao đó cũng là một vĩ nhân
phản nghĩa Grâce (à)
©2023 Công ty Cổ phần Tin học Lạc Việt