<
Trang chủ » Tra từ
male  
[meil]
tính từ
  • trai, đực, trống
bạn trai
chó đực
chim bồ câu trống
người đàn ông chống bình quyền nam nữ
  • mạnh mẽ, trai tráng, cường tráng
danh từ
  • con trai, đàn ông; con đực, con trống
©2022 Công ty Cổ phần Tin học Lạc Việt