<
Trang chủ » Tra từ
Kết quả
maladminister  
['mæləd'ministə]
ngoại động từ
  • quản lý kém
©2023 Công ty Cổ phần Tin học Lạc Việt