<
Trang chủ » Tra từ
Kết quả
maladjustment  
['mælə'dʒʌstmənt]
danh từ
  • sự điều chỉnh sai; sự điều chỉnh không ăn khớp
©2023 Công ty Cổ phần Tin học Lạc Việt