<
Trang chủ » Tra từ
Kết quả
malady  
['mælədi]
danh từ
  • bệnh tật, chứng bệnh
  • (nghĩa bóng) tệ nạn
tệ nạn xã hội
©2023 Công ty Cổ phần Tin học Lạc Việt