<
Trang chủ » Tra từ
Kết quả
maladie  
danh từ giống cái
  • bệnh
mắc bệnh
bệnh tâm thần
bệnh không thể chữa khỏi (vô phương cứu chữa)
triệu chứng bệnh
bệnh cây nho
bệnh nghề nghiệp
(nghĩa bóng) bệnh thích điều khiển mọi sự
truyền bệnh
      • (thân mật) rất phật ý
      • bệnh bò điên
©2022 Công ty Cổ phần Tin học Lạc Việt