<
Trang chủ » Tra từ
magneton  
['mægnitɔn]
danh từ
  • Manhêton (đơn vị momen từ)
©2022 Công ty Cổ phần Tin học Lạc Việt