<
Trang chủ » Tra từ
Kết quả
maïs  
danh từ giống đực
  • ngô, bắp (cây, hạt, bột)
ruộng ngô
bột ngô
bánh ngô
©2022 Công ty Cổ phần Tin học Lạc Việt