<
Trang chủ » Tra từ
mức sống  
[mức sống]
  • living standards
      • Poverty line
To live below the poverty line
©2023 Công ty Cổ phần Tin học Lạc Việt