<
Trang chủ » Tra từ
mắc phải  
[mắc phải]
  • to acquire; to contract; to catch
©2022 Công ty Cổ phần Tin học Lạc Việt