<
Trang chủ » Tra từ
mật  
[mật]
  • honey; treacle
As sweet as honey
  • gall; bile
Bear gall
  • undercover; secret; confidential
©2023 Công ty Cổ phần Tin học Lạc Việt