<
Trang chủ » Tra từ
mảnh  
[mảnh]
  • piece; bit
Piece of wood
  • splinter; shard; fragment
  • thin; slender; frail
©2022 Công ty Cổ phần Tin học Lạc Việt