<
Trang chủ » Tra từ
mươi  
[mươi]
  • ten (when numerated by a preceding unit numeral)
Twenty.
Eighty.
How many tens of years already?
  • About ten.
To go away only for about ten days.
To be only about ten.
©2022 Công ty Cổ phần Tin học Lạc Việt