<
Trang chủ » Tra từ
măng  
[măng]
  • bamboo shoot, bamboo sprout
      • when the bamboo is old, the bamboo sprout apprears; the children take their parent's places
      • young, youthful
very young, quite young
      • (cá măng) pike, ling
©2023 Công ty Cổ phần Tin học Lạc Việt