<
Trang chủ » Tra từ
  
[mù]
  • sightless; blind
To be blind from birth; To be born blind
Congenitally blind person; Person blind from birth
To go to the blind school
©2023 Công ty Cổ phần Tin học Lạc Việt