<
Trang chủ » Tra từ
mô tả  
[mô tả]
  • to describe; to depict; to portray
Job description
Đại số quan hệ thường được mô tả các toán tử sau đây : SELECT, PROJECT, PRODUCT, UNION, INTERSECT, DIFFERENCE, JOIN DIVIDE
Relational algebra is usually described as having the following operators: SELECT, PROJECT, PRODUCT, UNION, INTERSECT, DIFFERENCE, JOIN và DIVIDE
©2023 Công ty Cổ phần Tin học Lạc Việt