<
Trang chủ » Tra từ
món ăn  
[món ăn]
  • dish; course; (nói chung) food
This shop sells many dishes
Special dish; speciality
I enjoy Vietnamese food
He always picks the most expensive dish
©2023 Công ty Cổ phần Tin học Lạc Việt