<
Trang chủ » Tra từ
Kết quả
méthode  
danh từ giống cái
  • phương pháp
phương pháp phân tích
phương pháp suy diễn
làm có phương pháp
làm việc không có phương pháp
chỉ ra phương pháp để giải quyết vấn đề
mỗi người có phương pháp riêng
  • sách dạy phương pháp (làm gì)
sách dạy phương pháp chơi viôlông
©2023 Công ty Cổ phần Tin học Lạc Việt