<
Trang chủ » Tra từ
Kết quả
méfiance  
danh từ giống cái
  • tính ngờ vực; tính đa nghi
cảm thấy ngờ vực ai
đập tan tính đa nghi của ai
©2022 Công ty Cổ phần Tin học Lạc Việt