<
Trang chủ » Tra từ
Kết quả
mère  
danh từ giống cái
 • mẹ
đây là mẹ tôi
bà mẹ gia đình đông con
mẹ ghẻ
mẹ nuôi
con mẹ (động vật) nuôi con
La mère Tam
bà mẹ Tam
 • nơi phát sinh, nơi xuất xứ
Hy Lạp nơi xuất xứ của nghệ thuật
 • (sồ nhiều) tổ tiên
tổ tiên chúng ta
 • (kỹ thuật) khuôn cái
   • đức mẹ
   • nhàn cư vi bất thiện
   • cái giấm
   • nước mẹ, mẫu quốc
   • quả đất
tính từ
 • mẹ; chính, chủ đạo
tư tưởng chủ đạo
tế bào mẹ
   • hoàng thái hậu
tính từ
 • tinh, cốt
rượu cốt
©2022 Công ty Cổ phần Tin học Lạc Việt