<
Trang chủ » Tra từ
Kết quả
mèche  
danh từ giống cái
 • bấc
bấc nến
(y học) bấc gạc
 • ngòi (pháo, mìn...)
 • dây buộc đầu roi
 • mớ tóc, món
mớ tóc buông thòng
một món len
 • mũi (khoan)
 • (hàng hải) trục (bánh lái; tời đứng...)
   • khám phá ra một âm mưu
   • tố giác âm mưu
   • làm lộ bí mật
danh từ ( không đổi)
   • (thân mật) thông đồng với ai
   • (thân mật) không có cách gì, không thể
©2023 Công ty Cổ phần Tin học Lạc Việt