<
Trang chủ » Tra từ
Kết quả
luxe  
danh từ giống đực
 • sự xa xỉ, sự xa hoa; hàng xa xỉ
sống xa hoa
 • lối sống xa hoa
thích lối sống xa hoa
 • sự nhiều, sự dồi dào
với chi tiết rất dồi dào
   • xa xỉ phẩm
   • (thông tục) gái đĩ hạng sang
   • thuế đánh vào xa xỉ phẩm
   • tự cho phép (làm điều gì hơi đặc biệt)
©2022 Công ty Cổ phần Tin học Lạc Việt