<
Trang chủ » Tra từ
lunar  
['lu:nə]
tính từ
  • (thuộc) mặt trăng
tháng âm lịch
tết âm lịch
  • mờ nhạt, không sáng lắm
  • hình lưỡi liềm
xương hình lưỡi liềm
  • (hoá học) (thuộc) bạc; chứa chất bạc
      • những vấn đề viễn vông không thực tế
©2022 Công ty Cổ phần Tin học Lạc Việt