<
Trang chủ » Tra từ
Kết quả
louder  
['loudə]
danh từ
  • máy chất tải; thiết bị chất tải
máy chất tải lưu động
  • cơ cấu nạp liệu
  • (tin học) bộ nạp: chương trình nạp
bộ nạp chương trình
  • người khuân vác
©2022 Công ty Cổ phần Tin học Lạc Việt