<
Trang chủ » Tra từ
Kết quả
lore  
[lɔ:]
danh từ
  • toàn bộ sự hiểu biết và truyền thuyết (về một vấn đề gì)
toàn bộ sự hiểu biết và truyền thuyết về loài chim
  • (từ cổ,nghĩa cổ) học vấn, trí thức
  • (động vật học) vùng trước mắt (chim...)
©2023 Công ty Cổ phần Tin học Lạc Việt