<
Trang chủ » Tra từ
Kết quả
longueur  
[lɔ:η'gə:]
danh từ
  • đoạn kéo dài (trong một tác phẩm...)
©2022 Công ty Cổ phần Tin học Lạc Việt