<
Trang chủ » Tra từ
lonesome  
['lounsəm]
Cách viết khác : lonely ['lounli]
      • đơn độc, cô độc
©2022 Công ty Cổ phần Tin học Lạc Việt