<
Trang chủ » Tra từ
lonely  
['lounli]
Cách viết khác : lonesome ['lounsəm]
tính từ
  • vắng vẻ, hiu quạnh
  • cô đơn, cô độc, bơ vơ
cảm thấy cô độc
(từ Mỹ,nghĩa Mỹ) nhớ ai
      • làm mà không có ai giúp đỡ, đơn thân độc mã
©2023 Công ty Cổ phần Tin học Lạc Việt