<
Trang chủ » Tra từ
Kết quả
loiteringly  
['lɔitəriηli]
phó từ
  • tha thẩn, la cà; dông dài
  • lảng vảng
©2022 Công ty Cổ phần Tin học Lạc Việt