<
Trang chủ » Tra từ
Kết quả
logarithme  
danh từ giống đực
  • (toán học) loga, logarit
lôga tự nhiên
lôga tích phân
lôga thập phân, lôga cơ số 10
©2022 Công ty Cổ phần Tin học Lạc Việt