<
Trang chủ » Tra từ
Kết quả
log-book  
['lɔgbuk]
danh từ
  • nhật ký hàng hải, nhật ký hải hành
  • sổ lộ trình
©2022 Công ty Cổ phần Tin học Lạc Việt