<
Trang chủ » Tra từ
lock  
[lɔk]
danh từ
 • món tóc, mớ tóc; mớ bông, mớ len
 • ( số nhiều) mái tóc, tóc
mái tóc bạc
 • khoá
cất vào tủ khoá lại; nhốt kỹ, giam giữ
mở khoá bằng móc
 • chốt (để giữ bánh xe, ghi...)
 • khoá nòng (súng)
 • miếng khoá, miếng ghì chặt (thế võ)
 • tình trạng ứ tắc; sự nghẽn (xe cộ); tình trạng bế tắc; tình trạng khó khăn, tình trạng nan giải, tình trạng lúng túng
lâm vào tình trạng bế tắc
 • cửa cống
   • toàn bộ, cả thảy
ngoại động từ
 • khoá (cửa tủ...)
 • nhốt kỹ, giam giữ
 • bao bọc, bao quanh
 • chặn lại, đóng chốt
 • khoá chặt, ghì chặt (thế võ)
 • cho (tàu...) đi qua cửa cổng
cho (tàu...) đi ngược (xuôi) qua cửa cổng
nội động từ
 • khoá được
cửa này không khoá được
 • hãm lại; không chạy, không vận động được (máy móc)
 • đi qua cửa cổng (tàu...)
 • (quân sự) bước sát gót
   • cất giữ cẩn thận
   • khoá cửa không cho vào
   • đóng cửa nhà máy không cho công nhân vào làm để làm áp lực
   • cất đi, khoá lại cẩn thận
   • giam giữ, nhốt kỹ; chặn đứng lại
   • mất bò mới lo làm chuồng
©2022 Công ty Cổ phần Tin học Lạc Việt