<
Trang chủ » Tra từ
Kết quả
lo-rân-xi-om  
  • 铹 <金属元素,符号: Lr (lawrencium)。有放射性,由人工核反应获得。>
©2022 Công ty Cổ phần Tin học Lạc Việt