<
Trang chủ » Tra từ
Kết quả
livrée  
danh từ giống cái
  • chế phục (quần áo kiểu riêng của những người hầu trong một gia đình lớn, hoặc người làm cho một hãng)
  • (văn học) dấu hiệu biểu hiện; dấu ấn; bộ áo
dấu ấn của nghèo khổ
bộ áo xanh của mùa xuân
  • (săn bắn, động vật học) bộ lông (của thú hoặc chim khi có những nét đặc trưng nào đó)
©2022 Công ty Cổ phần Tin học Lạc Việt