<
Trang chủ » Tra từ
living  
['liviη]
danh từ
 • cuộc sống; sinh hoạt
giá sinh hoạt
mức sống
cuộc sống thanh bạch nhưng cao thượng
 • cách sinh nhai; sinh kế
kiếm sống
kiếm sống bằng nghề mài dao
kiếm sống bằng nghề sửa máy may
kiếm được nhiều/ít tiền
 • người sống
những người đã sống và những người đã chết
ở thế giới của những người đang sống, trên trái đất này
   • sự ăn uống sang trọng xa hoa
   • kiếm vừa đủ sống
tính từ
 • sống, đang sống, đang tồn tại; sinh động
mọi sinh vật
sinh ngữ
nhà chiến lược lớn nhất hiện nay
 • giống lắm, giống như hệt
đứa bé giống bố như đúc
 • đang cháy, đang chảy (than, củi, nước)
than đang cháy đỏ
nước luôn luôn chảy
   • một huyền thoại sống
   • là bằng chứng sống về điều gì
   • trong ký ức của những người còn sống, , theo lời những người còn sống
   • tình trạng khổ cực liên miên; tình trạng sống dở chết dở
cuộc lưu đày đối với ông ta là một thời kỳ sống dở chết dở
©2021 Công ty Cổ phần Tin học Lạc Việt