<
Trang chủ » Tra từ
litre  
['li:tə]
Cách viết khác : liter ['litə]
danh từ
  • lít
©2022 Công ty Cổ phần Tin học Lạc Việt