<
Trang chủ » Tra từ
literature  
['litrət∫ə]
danh từ
  • văn chương, văn học
nền văn học Việt Nam
  • tác phẩm văn học; tác phẩm viết văn hoa bóng bảy
  • giới nhà văn
  • nghề văn
  • tài liệu (về một vấn đề hoặc một bộ môn khoa học)
các tài liệu về toán học
  • tài liệu in (truyền đơn, quảng cáo...)
©2022 Công ty Cổ phần Tin học Lạc Việt